خاک

خاک

منوی اصلی (2)

ارسال بار به تمام نقاط کشور

انواع خاك: انواع بسيار مختلفي از خاك ها وجود دارد و هر يك مشخصه هاي بي همتايي از نظر رنگ، بافت، ساختمان و محتويات دارند. عمق خاك هم متفاوت است. نوع خاك يك منطقه، نوع گياهاني كه مي توانند در آن رشد كنند را تعيين مي كند. 12 نوع خاك وجود دارد كه عبارتند از: آلفوسولز Alfisols، اريديسولز Aridisols، انتيسولز Entisols، هيستوسولز Histosols، اينسپتيسولز Inceptisols، موليسولز Mollisols، اكسيسولز Oxisols، اسپودوسولز Spodosols، آلتيسولز Ultisols، ژليسولز Gelisols، انديسولز Andisols و ورتيسولز Vertisols.

علمي كه خاك را مطالعه مي كند خاك شناسي ناميده مي شود.

تشكيل خاك: خاك ابتدا به كندي به صورت سنگ تشكيل مي شود و بعد بر اثر فرسايش در نزديكي سطح زمين به صورت ذرات ريز (ماده منشأ) در مي آيد. مواد آلي هم با مواد غير آلي (ذرات سنگ، مواد معدني و آب) مخلوط مي شوند تا خاك تشكيل شود.

مدیریت فروش

فروش داخلی : 09128404662

فروش داخلی : 09123798695

شماره دفتر: 02144274398

0%